Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Andreas Nicolai Geringius 2 träffar

Titel Författare År Språk
1 För then enfaldige vngdomen, som först gåå til Herrans helige nattward - en kort underwijszning Andreas Nicolai Geringius 1681 Svenska
2 Ett saligt affskeed ifrån thenna werlden, vthi en christelig vthfärdz-predikan vthfördt, tå fordom kongl. justitiæ borgmästarens, i Nykiöpingh, ehrebornes, höglärdes och lagfarnes (numera hoos Gudh saligh) H. Andreæ Bergii, lekamen, bleff medh anseenligit medföllie vthburen vthur dhes huus, den 15. junii åhr 1679. vthi Nykiöpingz wästre kyrckia, och uidsatt vthi sitt bestälte hwijlorum, til at förwänta Herrans stora tilkommelse, och menniskiornes vpståndelses dagh, aff Andrea Nicolai Geringio, ther sammastädes tienare i ordet Andreas Nicolai Geringius 1679? Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.