Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Axel Lewenhaupt 23 träffar

Titel Författare År Språk
1 Berättelse till de år 1847 sammankallade arméns herrar fullmäktige, angående förvaltningen af Arméns accords-amorterings-fond 1847 Svenska
2 Directionens öfver kongl. Arméns pensions-cassa berättelse till de år 1847 sammankallade arméns herrar fullmäktige, angående förvaltningen af berörde cassa samt Arméns enke- och pupill-cassa 1847 Svenska
3 Direktionens öfver kongl. Arméns pensions-kassa berättelse till de år 1857 sammankallade arméns herrar fullmäktige, angående förvaltningen af berörde kassa samt Arméns enke- och pupill-kassa 1857 Svenska
4-6 Genom tid efter annan meddelade nådiga föreskrifter, rörande de tillfällen, då stora eller lilla hofuniformen bör begagnas, har Kongl. Maj:t behagat i nåder förordna (flera utgåvor) 1858 Svenska
7 Kunggörelse. på vederbörandes begäran har Öfver-Ståthållare-Embetet funnit skäligt att, vid vite af tre r:dr 16 sk. b:co, förbjuda utkastande af sopor och annan orenlighet å den instängda och under planering vestra delen af Stadsgårdshamnen 1842 Svenska
8-10 Kungörelse (flera utgåvor) 1857 Svenska
11 Kungörelse. Sedan Stadens Drätsel-Commission, för att afhjelpa bristen på allmänna badställen inom hufvudstaden under somarmånaderne, låtit till en början bygga tvenne badsumpar under nya Kungsholmsbron...Stockholm den 30 julii 1842 1842 Svenska
12 Ordning, som kommer att iakttagas vid det kongl. barnets heliga döpelse-act 1859 1859 Svenska
13 Ordning vid Hans Kongl. Höghet Kron-Prinsen Carl Ludvig Eugènes tillkommande gemåls, Hennes Kongl, Höghet Prinsessan Wilhelmina Fredrika Alexandra Anna Lovisas af Nederländerna, intåg i residencet och deras Kongl. Högheters derpå följande förmälning 1850 Svenska
14 Ordning vid högstsalig Hans Maj:t Konung Oscar I:es begrafning i Riddarholms kyrkan den 8 augusti 1859 1859 Svenska
15 Ordning vid Lagtima Riksdagens början i Stockholm år 1856 1856 Svenska
16 Ordning vid Lagtima Riksdagens början i Stockholm år 1859 1859 Svenska
17 Sedan, hos Kongl. Maj:t, arméens sistlidne år församlade herrar fullmäktige, uti underdånig skrifvelse 1840 Svenska
18 Sedan hos Kongl. Maj:t, arméns sistlidne år församlade herrar fullmäktige, uti underdånig skrifvelse 1848 Svenska
19 Om de fordna skandinavers näringsfång och hushållning, en historisk undersökning, som med filosofiska fakultetens tillstånd och under inseende af Ebbe Samuel Bring ... kommer att offentligen försvaras af Jonas Herman Ekendal, s. m. a., nerikesbo. 5:te stycket. Uti Carolinska akademiens större auditorium, d. 21 december 1833 D. 5 Ebbe Samuel Bring 1833 Svenska
20 Förteckning öfver svenska mynt och medaljer m.m., som försäljas å Stockholms bokauktionskammare fredagen den 8:de, tisdagen den 12:te och fredagen den 15:e juni 1883 1883 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.