Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Clas Blechert Trozelius 196 träffar

Titel Författare År Språk
1 Animadversiones circa oeconomiam patriæ, quas, consensu ampliss. facult. philosoph. In lyceo, quod Upsaliæ floret, publico examini subjiciunt præses et auctor Claudius Bliechert Trozelius, ... atque respondens Claudius Eric. Brunckman, Ostro-gothi. In audit. Car. maj. die XXII. octob. an. MDCCLVII. L.H.A.M.S Clas Blechert Trozelius 1757 Latin
2 Dissertatio academica, de obligatione civis ad emendandam oeconomiam, pars posterior, quam, consensu ampl. facultatis philos. in regia academia Upsaliensi, bonorum censuræ modeste deferunt præses, Claudius Bliechert Trozelius, ... et respondens, Petrus Törngren, Calmariensis, in audit. Carol. maj. d. VII Julii, anni MDCCL H.A.M.S., P. 2 Clas Blechert Trozelius 1750 Latin
3 Dissertatio academica, de obligatione civis ad emendandam oeconomiam, pars prior, quam, consensu ampliss. senatus academici in illustri ad salam athenæo, publico examini modeste deferunt præses, Claudius Bliechert Trozelius ... et defensurus Laurentius Ranzoch, ostro-gothi. In audit. Carol. min. d. XXIII Junii anni MDCCL. H.P.M.S., P. 1 Clas Blechert Trozelius 1750 Latin
4 Dissertatio academica de obligatione civis ad emendandam oeconomiam, pars tertia, quam, consensu ampliss. senatus academici in illustri ad salam atheno, publico examini modeste deferunt praeses, Claudius Bliechert Trozelius ... et respondens, Petrus G. Aschanius ... ostro-gothi. In aud. Carol. maj. die II nov. anni MDCCLI. - D. 3 Clas Blechert Trozelius 1751 Latin
5 Korta anmerkningar vid Svio-Gothernas fordna hushålls-vett, medels Upsala Academie cancellerens höga och nådiga tillstånd, samt med den vidtberömda philosophiska senatens hög-gunstiga bifall, till allmänt ompröfvande, i Carolinska lärosalen, på modersmålet framstälde af Clas Bl. Trozelius, och Edvard Ulrich von Hausswolff, den 1 julii år 1752 f.m Clas Blechert Trozelius 1752 Svenska
6 Monumentorum Scanensium partis I:mæ continuat. II:dam favente summo numine, & consentiente ampliss. facultate philos. in almo Lyceo Carolino, placidæ bonorum censuræ subjiciunt, præses Sven Bring ... & respondens stipendiarius regius Clas Bliecherdt Trozelius Ostro-Gothus. Die 27 Aprilis anni MDCCXLV Sven Lagerbring 1745 Latin
7 Anmärkningar ofver ! svenska historien, som förtjäna at läsas af hvar och en fri regerings undersåte. Från ängelskan öfversatte 1757 Svenska
8 Grafskrifter, när Kongl. Majestäts. i lifstiden Tro-Man och biskop öfver Linköpings stift, högvördige Herr Doct. Andreas Olavi Rhyzelius infördes i sitt hvilorum uti Linköpings Domkyrka, d. 15. Maji 1761 Andreas Olavi Rhyzelius 1761 Svenska
9-10 Stads-majorens Anders Rosenstens Grundeliga underwisning om skogars skötsel, eller Wilda träns och buskars plantering, natur och egenskaper, jämte bihang om allahanda fruktbärande träns wård, hwilka höra til trägården; på hög befallning - det allmänna til tjenst, tredje uplagan, med förnyat företal och behörige anmärkningar, tilökt och förbättrad af d. Clas Bliechert Trozelius ... Stockholm, tryckt på direct. Lars Salvii kostnad, 1771 (flera utgåvor) Anders Rosensten 1771 Svenska
11 Stads-majorens Anders Rosenstens grundeliga underwisning om skogars skötsel, jämte bihang om allahanda fruktbärande träns wård, hwilka höra til trägården tilökt och förbättrat af professor Clas Blechert Trozelius Anders Rosensten 2017 Svenska
12 Stads-majorens Anders Rosenstens Tankar om skogars skötsel, eller Nödig underrättelse om wilda träns natur och egenskaper, jämte bihang om allehanda fruktbärande träns skötsel, som höra til trägården. Efter hög befallning, til det almännas tjenst, å nyo uplagde, förbättrade, och med anmärkningar tilökte af Clas Bliech. Trozelius. ... Stockholm, tryckt uti historiographi regni tryckerij, år 1752 Anders Rosensten 1752 Svenska
13 En academisk lårdoms-öfning om trän och buskar i allmänhet ... Clas Blechert Trozelius 1781 Svenska
14 En academisk lärdoms-öfning om trän och buskar i allmänhet; med den vällofliga philosophiska facultetens samtycke, under inseende och öfvervaro af oeconomiæ professoren D:r Clas Bl. Trozelius ... utgifven och försvarad af Magnus Laur. Lödman, skåning, i den större Carolinska läro-salen, f. m. den 26 maji 1781 D. 1 Clas Blechert Trozelius 1781 Svenska
15 En academisk lärdoms-öfning om trän och buskar i allmänhet; med den vällofliga philosophiska facultetens samtycke, under inseende och öfvervaro af ... Clas Bl. Trozelius ... utgifven och försvarad, för lager-krantsen, af Magnus Laur. Lödman, skåning, i den större Carolinska läro-salen, e. m. den 26 maji 1781 D. 2 Clas Blechert Trozelius 1781 Svenska
16 Academiskt snille-prof om nyttan och nödvändigheten af ström-rensningen och canalers öpnande, med höga vederbörandes bifall, under inseende af ... Clas Bl. Trozelius ... förestält, och uti den större lärosalen, den XXII ap. MDCCLXI till offenteligit ompröfvande framgifvit af Samuel Lönegren Clas Blechert Trozelius 1761 Svenska
17 Academiskt snille-prof om nyttan och nödvändigheten af ström-rensningen och canalers öpnande, med höga vederbörandes bifall, under inseende af ... Clas Bl. Trozelius ... förestält, och uti den större lärosalen, den XXII ap. MDCCLXI till offenteligit ompröfvande framgifvit af Samuel Lönegren D. 1 Clas Blechert Trozelius 1761 Svenska
18 Academiskt snille-prof om nyttan och nödvändigheten af ström-rensningen och canalers öpnande, med höga vederbörandes bifall, under inseende af ... Clas Bl. Trozelius ... uti den större lärosalen, den XXII ap. MDCCLXI till offenteligit ompröfvande framgifvit för magister krantsen af Samuel Lönegren D. 2 Clas Blechert Trozelius 1761 Svenska
19 Ad exaudiendam orationem parentalem, in memoriam viri animi dotibus meritisque summe venerabilis, domini Sven Johannis Munthe, sacro sanctæ theologiæ doctoris, et ad almam Carolinam nostram professoris celeberrimi, utriusque et max. vener. ecclesiastici et ampl. academici consistorii adsessoris gravissimi, parochiarum, quæ Deo in Walkärra et Stângby colliguntur, pastoris et præpositi adcuratissimi, jam beati, die X. Calendarium Maji an. MDCCLXXVI. in acroaterio Carolino majori, hora X. habendam, Mecænates, magnos literarum patronos, hospites et patres, nec non utriusque societatis cives, submisse, reverenter et perhumaniter vocat et invitat Claudius Bl. Trozelius, Academiæ Gothorum Carol. rector Clas Blechert Trozelius 1776 Latin
20 Ad festivam in facultate philosophica promotionem doctoralem, gratia ac nutu clementissimo præpotentis summeque augusti, Gustavi III, Svecorum, Gothorum, Vandalorumque regis, &c. &c. &c. Londini Gothorum, die XXIII. Junii anni MDCCLXXII. celebrandam, literarum patronos hospites, patres conscriptos, cives academicos & urbicos submisse, reverenter, perofficiose & amice vocat & invitat promotor, Claudius Blech. Trozelius Clas Blechert Trozelius 1772 Latin

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.