Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Gunnar Omstedt 36 träffar

Titel Författare År Språk
1 Identifiering av potentiella riskområden för höga halter av benso(a)pyren - Nationell kartering av emissioner och halter av B(a)P från vedeldning i småhusområden Stefan Andersson 2015 Svenska
2 Identifiering av potentiella riskområden för höga halter av benso(a)pyren Nationell kartering av emissioner och halter av B(a)P från vedeldning i småhusområden Stefan Andersson 2015-12-02 Svenska
3 Känslighetsanalys, vidareutveckling och validering av SIMAIRs urbana spridningsmodell BUM Stefan Andersson 2010 Svenska
4 Utvärdering av SIMAIR mot mätningar av PM10 och NO₂ i Göteborg, Stockholm och Umeå för åren 2006-2009 - undersökning av en ny emissionsmodell för vägtrafikens slitagepartiklar Stefan Andersson 2013 Svenska
5 Validering av SIMAIR mot mätningar av PM10, NO₂ och bensen - utvärdering för svenska tätorter och trafikmiljöer avseende år 2004 och 2005 Stefan Andersson 2009 Svenska
6 Beräkningshandbok för vägtrafikens luftföroreningar 1999 Svenska
7 Nomogram för uppskattning av halter av PM₁₀ och NO₂ - - reviderad version Valentin Leonard Foltescu 2001 Svenska
8 An air-mass-transformation model for short range weather forecasting, a bulk-model approach Stefan Gollvik 1988 Engelska
9 Handbok för vägtrafikens luftföroreningar 2001 Svenska
10 Metodik för utvärdering av den lokala vedeldningens påverkan på luftkvalitet - erfarenheter från BHM Christer Johansson 2003 Svenska
11 Risk of Air Pollution in Relation to Cancer in the Nordic Countries Ari Karppinen 2016 Okänt
12-13 Kartläggning av partiklar i Sverige - halter, källbidrag och kunskpasluckor (flera utgåvor) 2010 Svenska
14 Luftkvalitet och småskalig biobränsleeldning - tillämpningar av SIMAIRved för några kommuner 2008 Svenska
15 Luftkvaliteten i Sverige år 2020 - uppföljning av miljökvalitetsmålet Frisk luft för trafikmiljöer i svenska tätorter 2012 Svenska
16 Vädrets inverkan på föroreningshalter och depositioner i bakgrundsluft i Sverige Gun Lövblad 1989 Svenska
17 New method of calculating emissions from tyre and brake wear and road abrasion Ingrid Mawdsley 2015 Engelska
18 Miljökonsekvensbeskrivning för öresundsförbindelsen Nr 26, Öresund, med eller utan bro : spridningsmeteorologiska beräkningar för olika alternativ - underlagsrapport 1992 Svenska
19 Beräkningar av kvävedioxidhalter vid några gator i Umeå åren 2014 och 2020 med och utan miljözon Gunnar Omstedt 2012 Svenska
20 Dagens och framtidens luftkvalitet i Sverige - haltberäkningar av NO₂, PM10 och PM2.5 i svenska trafikmiljöer för framtidsscenarier med minskade europeiska emissioner Gunnar Omstedt 2010 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.