Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Johan von Hoorn 22 träffar

Titel Författare År Språk
1 Anatomes publicae anno MDCCV, Stockholmiae habitae lectio tertia sive Omnipotentis mirabilia circa generationem humanam Johan von Hoorn 1709 Latin
2 Anatomes publicae anno MDCCV. Stockholmiae habitae lectio tertia. Sive Omnipotentis mirabilia circa generationem humanam, publico sermone demonstrata ab ... Johanne von Hoorn Stockholmiense ... nunc suasu quorundam edita, & valetudinario academiae Vpsalensis dicata. Upsalis, typis Wernerianis, ao. 1709 Johan von Hoorn 1709 Latin
3 Det andra Joh. von Hoorns bref, til den edle och höglärde doctorn, anatomiæ professorn ... Magnus Bromell, hwaruthi det, uti förra brefwet, oafgiorda twifwelsmålet: om corruption, eller rötan, kan komma ett döfödt barns lunga at flyta; genom många ther öfwer giorda prof, aldeles förkastas; och ther emot fast ställes: at barnet, hwars lunga flyter, är lefwandes hijt til werlden födt. Som ock: hwad orsaken är: at en drunknader krop siunker, och någon tijd ther effter, åter upflyter igen. Samt: om ett omogit barns tecken. Stockholm, tryckt hos Joh. L. Horrn, kongl. antiq. archiv. boktr. åhr 1720 Johan von Hoorn 1720 Svenska
4-5 Die durch Fragen und Antworten treulich anweisende Wehemutter, wie man einer mit Leibesfrucht gesegneten Frauen in der Geburt recht beystehen, denen schweren Zufällen bey Zeiten vorkommen, und wenn dieses versäumet ist, sie hernach mit - geschickter Hand aus der Noth und Lebensgefahr helfen soll; meistentheils aus eigener Erfahrung verfasset, von Johann von Hoorn ... Vierte mit neuen Anmerkungen vermehrte Auflage. Stockholm und Leipzig, zu finden bey Gottfried Kiesewettern, : 1754. Mit königl. pohln. und churf. sächsz. allergnäd. Privilegio (flera utgåvor) Johan von Hoorn 1765 Tyska
6 Joh. von Hoorns Bref, til den edle och höglärde doctorn och anatomiæ professorn herr Magnus Bromell, hwaruthi grundeligen och noga undersökes: huru wijda man utaf lungans siunckande eller flytande i watnet, kan med säkerhet döma och sluta: det barnet, hwaraf lungan tages, är dödt födt, eller lefwandes i dags liuset kommit. Stockholm, tryckt hos Joh. L. Horrn, kongl. antiquit. archiv. boktr. åhr 1718 Johan von Hoorn 1718 Svenska
7 Joh. von Hoorns Bref, til den edle och höglärde doctorn och anatomiæ professorn, herr Magnus Bromell, hwaruti grundeligen och noga undersökes: huru wida man, utaf lungans siunkande eller flytande i watnet, kan med säkerhet döma och sluta - det barnet, hwaraf lungan tages, är dödt födt, eller lefwandes i dags liuset kommit. Andra gången uplagt. Wästerås, tryckt på Joh. Laur. Horrns, kongl. gymn. och consist. bokt. bekostn. 1759 Johan von Hoorn 1759 Svenska
8 Siphra och Pua: eller Hand-bok för barnmorskor, författad af Johan v. Hoorn ... och med lärorika händelser af honom försedd. Tredje uplagan, å nyo granskad och förökt Johan von Hoorn 1777 Svenska
9 Den swenska wäl-öfwade jord-gumman Johan von Hoorn 1697-1723 Svenska
10 Den swenska wäl-öfwade jord-gumman D. 2, Then swenska wälöfwade jorde-gummans andra deel : bestående uti ottatijo märckwärdige förlosningar, förrättade och på fransöska beskrefne Johan von Hoorn 1723 Svenska
11-13 Den swenska wäl-öfwade jord-gumman hwilken grundeligen underwijser huru med en hafwande handlas, en wåndande hielpas, en barna-qwinna handteras, och det nyfödda barnet skiötas skal (flera utgåvor) Johan von Hoorn 1697 Svenska
14 The twenne gudfruchtige, i sitt kall trogne, och therföre af Gudi wäl belönte jordegummor Siphra och Pua. Hwilka, vthi enfaldiga frågor och swar en lärgirig barnmorska troligen vnderwisa: hur hon en, af Gudi, medh lifsfrucht wälsignadt - qwinna, vthi naturlig förlosning, rätt bijstå; the swåra händelser med förstånd i tijd förekomma; och när sådant är försummat, henne sedan med konstige handgrep utur nöden och lifsfahran hielpa skal och kan. Swea rikets almoge til goda, : wälment vthi möjeligaste korthet författat, och åth them dedicerat af Johan von Hoorn ... Stockholm, tryckt hos Jul. Georg. Matthiæ, kongl. antiq. archiv. boktr. åhr 1715 Johan von Hoorn 1715 Svenska
15-16 The twenne gudfruchtige i sitt kall trogne, och therföre af Gudi wäl belönte jordegummor Siphra och Pua. Hwilka vthi enfaldiga frågor och swar en lärgirig barnmorska troligen vnderwisa: huru hon en, af Gudi, med lifsfrucht wälsignadt - qwinna, vthi naturlig förlosning, rätt bijstå; the swåra händelser med förstånd i tijd förekomma; och när sådant är försummat, henne sedan, med konstige handgrep, utur nöden och lifsfahran, hielpa skal och kan. : Kårteligen och wälment författat; wid denna andra uplägningen på många ställen förbättrat; och med tolff historiske anmärkningar: samt theras lärdomar, förökat af Johan von Hoorn ... Stockholm, tryckt hos Joh. Laur. Horrn, kongl. antiq. arch. boktr. åhr 1719 (flera utgåvor) Johan von Hoorn 1719 Svenska
17 Die zwo um ihrer Gottesfurcht und Treue willen von Gott wohl belohnte Weh-Mütter, Siphra und Pua. Welche in Frag und Antwort treulich unterwiesen wie man einer mit Leibesfrucht gesegneten Frauen in der Geburth recht beystehen, denen - schweren Zufällen bey Zeiten vorkommen, und wann dieses versäumet ist, sie hernacher mit geschickter Hand aus der Noth und Lebens-Gefahr helffen solle; denen Hebammen zum Dienste, meistentheils aus eigner Erfahrung verfasset, und mit : dreyszig auserlesenen historischen Anmerckungen bekräfftiget von Johann von Hoorn ... Stockholm und Leipzig, verlegts Johann Heinrich Ruszworm, 1726 Johan von Hoorn 1726 Tyska
18 Die zwo um ihrer Gottesfurcht und Treue willen von Gott wohlbelohnte Weh-Mütter Siphra und Pua, welche in Frag und Antwort treulich unterwiesen: wie man einer mit Leibes-Frucht gesegneten Frauen in der Geburt recht beystehen, denen schweren - Zufällen bey Zeiten vorkommen, und wann dieses versåumet ! ist, sie hernach mit geschickter Hand aus der Noth und Lebens-Gefahr helffen solle; denen Hebammen zum Dienste, meistentheils aus eigener Erfahrung verfasset, und mit dreyszig : auserlesenen historischen Anmerckungen bekräfftiget von Johan von Hoorn ... Andere Auflage, mit königl. pohl. und churf. sächsz. allergn. Privilegio. Stockholm und Leipzig, zu finden bey Gottfried Kiesewettern. 1737 Johan von Hoorn 1737 Tyska
19 Die zwo um ihrer Gottesfurcht und Treue willen von Gott wohlbelohnte Weh-Mütter Siphra und Pua, welche in Frag und Antwort treulich unterweisen: wie man einer mit Leibes-Frucht gesegneten Frauen in der Geburt recht beystehen, denen schweren - Zufällen bey Zeiten vorkommen, und wann dieses versäumet ist, sie hernach mit geschickter Hand aus der Noth und Lebens-Gefahr helffen solle; denen Hebammen zum Dienste, meistentheils aus eigener Erfahrung verfasset, und mit dreyszig : auserlesenen historischen Anmerckungen bekräfftiget von Johann von Hoorn ... Dritte Auflage. Mit königl. pohl. und churf. sächsz. allergn. Privilegio. Stockholm und Leipzig, zu finden bey Gottfried Kiesewettern, 1743 Johan von Hoorn 1743 Tyska
20 Disputatio medico chirurgica inauguralis, de partu præternaturali qvam ... ex auctoritate ... D. Pauli Hermanni ... pro gradu doctoratus, summisque in medicina honoribus ac privilegiis ritè & legitimè consequendis, publico examini subjicit Johannes van Hoorn, Holmiâ Suecus. Ad diem 17 Iunii hora locoque solitu Hermann Paul 1690 Latin

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.