Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Jonas Callerholm 7 träffar

Titel Författare År Språk
1 Jesu öma wård om själar, föreställd uti en christelig betragtelse öfwer evangelium på 2:dra söndag. efter påska i Danderid kyrka, år 1773. Af Jonas Callerholm. Jämte af honom hållet upwäckelse-tal til 13. församlingens barn, som då första - gången nyttjade herrans heliga nattward. Upsala, tryckt hos Joh. Edman, kongl. acad. boktryckare, år 1773 Jonas Callerholm 1773 Svenska
2 Jesu öma wård om själar, föreställd uti en christelig betragtelse öfwer evangelium på 2:dra söndag. efter påska i Danderid kyrka, år 1773. Af Jonas Callerholm. Jämte af honom hållit upwäckelse-tal til 13. församlingens barn, som då första - gången nyttjade herrans heliga nattward. Andra gången uplagd. Upsala, tryckt hos directeuren Joh. Edman, år 1780 Jonas Callerholm 1780 Svenska
3 Berättelse om sammanhanget af then i konungens högsta domstol anhängige tvistesak, emillan herr ljeutenanten välborne Anton Morman, i underdånighet sökande och framlidne herr öfverste ljeutenantens ... A. Tornerhjelms änka, välborna - fru Eleonora Silfverschjöld, jemte af kongl. maj:ts och rikets högloflige Göta håf-rätt för omyndige Tornerhjelmar tilförordnad curator, underdånigst förklarander, angående bättre rätt til det i Skåne, Malmöhus län, Luggude härad och : Ekeby, med flere socknar belägne Gjedsholms gods och gård, hvarom tvistas. =(Rubr.)=/(Nils Callerholm.) (Stockholm, tryckt hos controlleuren C.G. Cronland, 1793.) Nils Jonas Callerholm 1793 Svenska
4 Fäderneslandet såsom sällt under Gustafvers lysande spiror, bevist genom et tal, til åminnelse af hans kongl. höghets Svea rikes högborne cron-prins, Gustaf Adolphs högst hugneliga födelse, hållit å Christianstads rådhus, å stadens borgerskaps wägnar, af stadens borgmästare Nils Callerholm, den 15 november 1778. På borgerskapets begäran och bekostnad til trycket befordrat Nils Jonas Callerholm 1778? Svenska
5 Lagmannen och borgmästaren Nils Callerholms tal å Christianstads rådhus, den 4 april 1792, vid olyckspostens ankomst. Carlscroa ! , tryckt i kongl. mts-tryckeriet, 1792 Nils Jonas Callerholm 1792 Svenska
6 Tal, hållit af lagmannen och borgmästaren uti Christianstad Nils Callerholm, vid borgmästare-wahlet uti Carlshamn, å råd-huset därstädes d. 1 augusti 1792. Wexiö, tryckt hos kongl. priv. gymnasii boktryck. A. Thetzell och Wrigseens enka Nils Jonas Callerholm 1792 Svenska
7 Qui fuerint liberi Sigridæ Imperiosæ, disquisitio academica, quam, cons. ampliss. philos. ord. Lund. publico examini subjiciunt Fredr. Magn. Schreil, philos. magister, et Petr. Gust. Callerholm, Scanus. In lyceo Carol. die XX Dec. MDCCCXXVIII Fredrik Magnus Schreil 1828 Latin

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.