Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: ätten 380 träffar

Titel Författare År Språk
321 Vadstena-nunnan Ingegärd Persdotters (Gylta) bref till sin brorson, unge Bengt Gylta, med redogörelse för Gylta-ättens släktförbindelser Karl Henrik Karlsson 1907 Svenska
322 Historia om Frankrike; författad af herr hof-rådet Christof. Gottlob Heinrich ... Öfwersatt ifrån tyskan af Carl C. Gjörwell ... Första delen. Forn-åldern. Historien under merovingiska ätten. Stockholm, tryckt hos Anders Zetterberg - 1803 Christopher Gottlob Heinrich 1803 Svenska
323 Skandinaviens krigs-historia ifrån Kalmare förenings upphäfvande till freden efter konung Carl XII:s död. Af författaren till Skandinaviens historia under konungarne af folkunga-ätten, Kalmare unionens historia, m. fl. Stockholm, Elméns - och Granbergs tryckeri, 1821. På N. Juréns förlag Per Adolf Granberg 1821 Svenska
324 Historia om Frankrike; författad af herr hof-rådet Christof. Gottlob Heinrich ... Öfwersatt ifrån tyskan af Carl C. Gjörwell ... Första delen. Forn-åldern. Historien under merovingiska ätten. Stockholm, tryckt hos Peter Sohm, 1805 Christopher Gottlob Heinrich 1805 Svenska
325 Tal, hållet uti Asby kyrka i Östergöthland d. 9 november 1790, då den friherreliga ätten Wrangels, af Ludenhoff, sköldemärke sönderslogs af H.C. Schmiterlöw ... Linköping, trykt hos Schonberg och Björkegrrens ! enka, 1791 Henning Christian Schmiterlöw 1791 Svenska
326-327 Handlingar som wisa, at den adelige ätten von Vicken n:o 830 utslocknat år 1690 den 11 april, med general-majoren och landshöfdingen Henric von Vicken, samt at desz broder Wolfgang Otto von Vickens gren aldrig blifwit naturaliserad i - Swerige, eller adopterad, mindre introducead på riddarehuset; förehafde uti höglofl. ridderskapet och adelens pleno d. 1 och 5 februarii 1770. Stockholm, tryckt uti förr detta Grefingska tryckeiet, 1771 (flera utgåvor) 1771 Svenska
328-329 Ändteligit slut på de imellan mig och cancellisten Hallenstedt wäxlade skrifter, rörande arfs- saken imellan Baggiska och grefwelige Ståhlarmska arfwingarne. =(Rubr.)=/(Jonas Bexell.) (Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet.) (flera utgåvor) Jonas Bexell 1765 Svenska
330 Bureätten - En utredning om Bure-ätten, i huvudsak bygd på utdrag ur skrifter efterlämnade av comendör-capten Carl Ulrik af Klercker, samt andra befintliga källskrifter i ämnet, utredd och utskrivet sommaren 1982 av Elof Lindmark Skellefteå 1982 Svenska
331 Huset Bernadotte 1882 Norska
332 Den hög- och wälborna Wlfsparre-ätten jemte någre anmärkningar om des namn och wapn, riddare-orden, personer och ämbeten samt gods och sätesgårdar, utur gamle skrifter och handlingar sammanletad af Jonas Bång. Stockholm, trykt uti thet - kongl. tryckeriet hos directeuren Pet. Momma 1741 Jonas Bång 1741 Svenska
333 Handlingar som wisa, at den adelige ätten von Vicken n:o 830 utslocknat år 1690 den 11 april, med general-majoren ... Henric von Vicken, samt at desz broder Wolfgang Otto von Vickens gren aldrig blifwit naturaliserad i Swerige, eller - adopterad, mindre introducerad på riddarehuset; förehafde uti höglofl. ridderskapet och adelens pleno d. 1 och 5 februarii 1770. Stockholm, tryckt uti förr detta Grefingska tryckeriet, 1771 1771 Svenska
334 Hans maj:t konung Gustaf den tredjes sw. göth. och Wendes konung, &c. &c. &c. arfwinge til Norrige, hertig til Schleszwig-Holstein &c. &c. ättar-tal, ifrån den urgamla kongliga swenska och norrska Ynglinga-ätten, i rätt nedstigande led - Ur tryckta skrifter sammandraget och i djupaste underdånighet upgifwit på hans kongl. maj:ts höga födelse-dag den 24 januarii, 1774. =(Rubr.)= =Anon=. (Stockholm, tryckt hos Lars Wennberg, på egen bekostnad, år 1774.) Samuel Loenbom 1774 Svenska
335 Ebba Catharina (Catty) Henning, född Falkenberg, född 1887, död 1946 Louise Adelswärd 1950 Svenska
336 Den baltiske diktaren Nikolai Ludvig Rehbinder. Ett biografiskt utkast Sigurd Jensen Bäfverfeldt 1925 Svenska
337 Discursos de la nobleza de Espana. Por Bernabe Moreno de Vargas ... dedicados al señor Don Francisco Sanchez Marquez ... Año 1659 Bernabe Moreno de Vargas 1659 Spanska
338 Vera relatio de incendio Stadano, das ist ... Beschreibung des am 26ten Maij, 1659ten Jahres zu Stade ... entstandenen grossen und grawsahmen Brandes Johann Ulrich Wallich 1659 Latin
339 Åminnelse-tal öfver kongl. majestäts högtbetrodde man, för detta general-lieut. och landshöfdingen öfver Elfsborgs län och Dals land ... Axel Erik Roos, vid des begrafning uti Gestads kyrka, den XVIII. febr. MDCCLXVI. då fri-herreliga - ätten Roos, under numero CLXXXVI, med denne sidste ätteläggare, utslåknat, och des vapen och sköldemärke, uti närvaro af en förnäm och talrik församling, med anständig heder och vanlig ceremon uppå des graf krossades./(Leonh. Magn. Uggla.) : Götheborg, trykt hos Joh. Georg Lange, jun Leonhard Magnus Uggla 1766 Svenska
340 Den forna seden Vol. 1 - en dokumentation Östen Kjellman 1998 Flerspråkigt verk

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.