Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Martin Luther 3610 träffar

Titel Författare År Språk
761 Lutherlesebuch Martin Luther 191-? Tyska
762 Luthers deutsche Messe 1526 - Ausgabe mit Noten Martin Luther 1926 Tyska
763 Hundrade Esopi fabler, någre aff D. M. Luthero, somblighe aff Mathesio, och en deel aff Nathanæle Chytráeo, på det tyska språket tilhopadragne. Ithem Esopi leffuarne, aff Erasmo Albero beskiffuit. Sampt D. M: Lutheri förspråk om thene lille boks nytta, och hennes rätta bruk. Ungdomen uthi wårt kära fädernesland Swerige til öffning, rättelse och lärdom. Förswendskadhe aff Nicolao Balk Stockholmense Aisopos 1603 Svenska
764 Hundrade Esopi fabler Aisopos 1608 Svenska
765 Articuli doctrinæ christianæ â beato doctore Luthero Smalcaldiæ anno Christi 1537 1656 Latin
766 Konung Davidz Psaltare - efter then vthtolkning, som salige ärchiebiskop Lars Nericianus honom öfwersedt och förbättrat hafwer. Medh doctoris Martini Lutheri, summarier 1604 Svenska
767 Der h. Catechismus Lutheri, von Frag zu Frag, nach seinem geistreichen Verstandt erkläret, und auss heiliger göttlicher Schrifft bestettiget Abraham Calov u. å., före 1662 Tyska
768 Lutheri Catechismus, öfwersatt på American-virginiske språket Martin Luther 1696 Algonkinskt språk
769 Gudz församblingz, aff J. Christo tilbetrodde Clenodium - författadt vthi: Catechismo, böner och psalmer, sampt hela åhrszens euangelier och epistler, etc 1633 Svenska
770-778 Enchiridion eller then swenska psalmboken sampt andra små wanligha handböker - flitigt öfwersedt och corrigerat, såsom ock medh några nödtorfftiga stycker forbättrat och förmerat (flera utgåvor) åår 1630 Svenska
779 Enchiridion eller then swenska psalmboken, sampt andra wanligha handböcker: flitigt öffuersedt och corrigerat, såsom ock medh många nödhtorfftiga stycker forbättrat och förmerat. Aff M. Petro Joh. Rudbeckio N. studio suo & sumptibus capituli 1627 Svenska
780 Dese. Erasmi Roterodami Trogna förmaning til alla christna, att the skole medh aldrastörsta flijt läsa, lära, ähra och wyrda Gudz h. ord och euangelium Erasmus av Rotterdam 1612 Svenska

Förra sidan 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.