Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Johann Georg Rüdling 9 träffar

Titel Författare År Språk
1 An ihro Majestät, des durchlauchtigsten, groszmächtigsten Königs Friederichs, der Schweden, Gothen und Wenden Königs &c. &c. &c. hohen Nahmens- und aller deroselben getreuen Unterthanen Freuden-Tage, welche ihro Majestät, unser allergnädigster - König und Herr, in höchsterwünschten hohen königl. Wohlergehen, den 18. Julii, Anno 1732. celebrirten, wolte seine allerunterthänigste Freude, durch diese geringe Zeilen, glückwünschend, an den Tag legen, einer von ihro königl. Majestät, : allerunterthänigsten Knechten und getreuen Unterthanen, Johann George Rüdling, Lipsiensis. Stockholm, gedruckt bey den königl. Antiqv. Archiv. Buchdr. Joh. L. Horrn Johann Georg Rüdling 1732 Tyska
2 Första delens innehåll, af Det i flor stående Stockholm. =(Rubr.) Anon. S. impr.= Johann Georg Rüdling 1731 Svenska
3 Giöres härmed kunnigt och witterligt för dem, som äro älskare af behageliga och til underrättelse tienliga böcker, at en utförlig och richtig beskrifning öfwer ... Stockholm ... är ... af undertecknad författat ... =(Text.)=/(Johann - George Rüdling.) =S. impr.= Johann Georg Rüdling 1730 Svenska
4 Härmed warder hwarjom och enom, men i synnerhet de respective herrar Norr-Malms inwånare, kunnigt och witterligit giordt, at den tyska informatoren Johann George Rüdling ... =(Text.) S. impr.= Johann Georg Rüdling 1733 Svenska
5 Det i flor stående Stockholm, eller Korteligen författad beskrifning öfwer den nu för tiden widt-berömda kongl. swenska residence- hufwud- och handels-staden Stockholm, alt ifrån desz begynnelse in til närwarande tid, vtur åtskilliga tro-wärdiga historie-böcker och gamla monumenter, med flit och mycken möda sammandragen, samt dem, som älskare äro af historier och antiquiteter, til tienst vtgifwen af Johann George Rüdling. Med kongl. maj:ts allernådigste privilegio. : Stockholm, med Joh. Laur. Horrns, kongl. antiq. archiv. boktr. bekostnad vplagd, anno 1731 Johann Georg Rüdling 1731 Svenska
6 Ett ringa dock wälment tack-offer, hwilket then här i Stockholm wälbekante tyske informator Rydling här med i underdånig ödmiukhet offenteligen tilbiuder, åt alla sina kär-älskelige wänner och respective högtährade gynnare, som honom - uti sitt stora elände och ganska ynckeliga tilstånd, wänligen sökt, trösteligen upmuntrat och mildeligen begåfwat hafwa. =(Rubr.) S. impr.= Johann Georg Rüdling 1742 Svenska
7 Sanfärdige och märckwärdige berättelser om ett par christelig-ächta folcks bedröfweliga och ganska ymkeliga tilstånd, then enas uti lekamliga och then andras uti andeliga måtto. =(Rubr.)=/(Rydling.) =S. impr.= Johann Georg Rüdling 1742 Svenska
8 Supplement til thet i flor stående Stockholm, eller: grundelig tilökning på then under förestående titul, af thetta wärckets auctore, anno 1731. utgifne historiska beskrifning öfwer thenna widt berömda kongl. swenska residence- och hufwud-staden Stockholm, vtur tro-wärdiga underrättelser och gamla monumenter, med flit och mycken möda sammandragen, och them, som älskare äro af historien och antiqviteter, til tienst vtgifwen af Johann George Rüdling, Lipsiensi. Med kongl. maj:ts allernådigste privilegio Johann Georg Rüdling 1740 Svenska
9 Supplement til Thet i flor stående Stockholm, eller: grundelig tilökning på then vnder förestående titul, af thetta wärckets auctore, anno 1731. vtgifne historiska beskrifning öfwer thenna widt berömda kongl. swenska residence- och hufwud - staden Stockholm, vtur tro-wärdiga vnderrättelser och gamla monumenter, med flit och mycken mödo sammandragen, och them, som älskare äro af historien och antiqviteter, til tienst vtgifwen af Johann Georg Rüdling ... Med kongl. maj:ts : allernådigst-förnyade privilegio. Stockholm, vplagd med Joh. Laur. Horrns, kongl. ant. arch. boktr. bekostnad, 1740 Johann Georg Rüdling 1740 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.