Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Olof Rudolf Cederström 13 träffar

Titel Författare År Språk
1 Stockholm 1660 Carl Olof Rudolf Cederström 1910 Svenska
2 Vapen och dräkter på svenska gravstenar från äldre vasatiden - avbildningar tillägnade Rudolf Cederström på hans femtioårsdag den 3 september 1926 Carl Olof Rudolf Cederström 1926 Svenska
3 Dictamen, uppläst hos höglofl. ridderskapet och adeln den 4 december 1809, af friherre Rudolph Cederström. Stockholm, tryckt hos Carl Delén, 1810 Olof Rudolf Cederström 1810 Svenska
4 Friherre Rudolph Cederströms Dictamen, till höglofl. ridderskapets och adelns protokoll, den 15 januarii 1810, i anledning af grefwe De la Gardies den 13 jan. i ridderskapets och adelns plenum upplästa dictamen. Stockholm, tryckt hos - Carl Delén, 1810 Olof Rudolf Cederström 1810 Svenska
5 Memorial uppläst i höglofl. ridderskapets och adelns plenum den 2 april 1810. Af friherre Rudolf Cederström. Stockholm 1810, tryckt hos directeuren och kongl. fält-boktryckaren Peter Sohm Olof Rudolf Cederström 1810 Svenska
6 Statsrådet friherre Rudolf Cederströms förklaring öfver justitiæ ombudsmannens frih.L.A.Mannerheims till riks-rätten afg. slutpåståenden mot frih - Cederström, jemte tillägg till samma förklaring uti en serskild skrift tillika med den deraf föranledda skriftväxling Olof Rudolf Cederström 1818 Svenska
7 Statsrådets, herr friherre Rudolf Cederströms Förklaring öfver justitiæombudsmannens ... L.A. Mannerheims till riks-rätten afgifne slutpåstående mot herr friherre Cederström, jemte tillägg till samma förklaring, uti en serskild skrift - tillika med den deraf föranledda skriftväxling. Stockholm, tryckt hos Olof Grahn, 1818 Olof Rudolf Cederström 1818 Svenska
8 Vice amiralen - Friherren Rudolf Cederströms underdåniga berättelse om national-armeringen på Gottland Olof Rudolf Cederström 1812 Svenska
9 Vice amiralen och commendeuren med stora korset af kongl. swärds-orden friherre Rudolf Cederströms Underdåniga berättelse om national-armeringen på Gottland; på kongl. maj:ts nådiga befallning til trycket befordrad. Cum gratia & privilegio s:æ r:æ maj:tis. Stockholm, tryckt i kongl. tryckeriet, 1812 Olof Rudolf Cederström 1812 Svenska
10 Åminnelse-tal öfver vice amiralen, ... Fredr. Henr. af Chapman Olof Rudolf Cederström 1817. Svenska
11 Högvälborne herr baron, stats-råd, tillförordnad öfver- ståthållare, vice-amiral, tjenstgörande general-adjutant för flottorne, riddare och commendeur af kongl. maj:ts orden, samt riddare af kongl. maj:ts svärds-orden med stora korsset - andra classen! =(Rubr.)= (Stockholm, tryckt i kongl. ordens- boktryckeriet, 1818.) 1818 Svenska
12 Protocoll, hållit i Riks-rätten i Stockholm...1818 i mål emellan justitiæ-ombudsmannen frih - L.A.Mannerheim, å ena, samt stats-rådet frih. R.Cederström å andra sidan. 1818 Svenska
13 Riks-rättens dom, i anledning af det åtal, som Rikets ständers justitiæ-ombudsman...frih.L.A.Mannerheim, efter Rikets ständers constituions-utskotts förordnande, anställt och utfört emot stats-rådet...frih - Olof Rudolph Cederström 1818 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.