Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Yvonne Liliegren 36 träffar

Titel Författare År Språk
1 Nyckelbiotoper i rinnande vatten - ett system för identifiering av särskilt värdefulla biotoper i och i anslutning till rinnande vatten : en rapport från regional miljöövervakning i Jönköpings län, programområde Sötvatten 1996 Svenska
2 Kalkningsverksamheten i Jönköpings kommun - måluppfyllelse och effekter Yvonne Liliegren 1997 Svenska
3-5 Biotopkartering - vattendrag - metodik för kartering av biotoper i och i anslutning till vattendrag : en rapport från regional miljöövervakning i Jönköpings län (flera utgåvor) Anton Halldén 2002 Svenska
6 Uppföljning av Nola- Landskapsvårdsområden 1996 - vegetationsinventering i tjugo områden som tidigare haft Nola- eller landskapsvårdsavtal i Jönköpings län : en rapport från regional miljöövervakning i Jönköpings län Yvonne Liliegren 1997 Svenska
7 Avrinning från brukad skogsmark 1996 - årsrapport från den löpande övervakningen av vattenkemi från normalt brukad skogsmark i Jönköpings län : en rapport från regional miljöövervakning i Jönköpings län Yvonne Liliegren 1997 Svenska
8 Kalkningar i Eksjö kommun 1994-1996 - måluppfyllelse och effekter : en rapport från kalkningsverksamheten i Jönköpings län Yvonne Liliegren 1997 Svenska
9 Kalkningar i Värnamo kommun 1994-1996 - måluppfyllelse och effekter : en rapport från kalkningsverksamheten i Jönköpings län Yvonne Liliegren 1997 Svenska
10 Uppdatering av våtmarksinventeringen i Hallands län 1994-1995 Monika Larsson 1998 Svenska
11 Övervakning av rödlistade kärlväxter i Jönköpings län - sammanställning av den floraövervakningsverksamhet i Jönköpings län som rör sällsynta, hänsysnskrävande och regionalt hotade kärlväxter under perioden 1994-1996 Yvonne Liliegren 1998 Svenska
12 Avrinning från brukad skogsmark 1997 - årsrapport från den löpande övervakningen av vattenkemi från ett avrinningsområde med normalt brukad skogsmark i Jönköpings län Yvonne Liliegren 1998 Svenska
13 Biologisk mångfald i Jönköpings län - årsrapport för 1997 från regional miljöövervakning 1998 Svenska
14 Uppdatering av våtmarksinventeringen i Jönköpings län 1998 - en uppdatering med avseende på ingrepp : en rapport från regional miljöövervakning i Jönköpings län Yvonne Liliegren 1998 Svenska
15 Våtmarker i Örebro län 1998 Svenska
16 Våtmarker i Örebro län, Södra delen 1998 Svenska
17 Våtmarker i Örebro län, Norra delen 1998 Svenska
18 Biotopkartering - sjöstränder - metodik för kartering av biotoper i och i anslutning till sjöstränder Conny Jacobson 2000 Svenska
19 Djur och växter i Jönköpings län - årsrapport för 2003 från regional miljöövervakning 2003 Svenska
20 Lagans avrinningsområde - naturvärdesbedömning av vattendrag i Jönköpings län 2005 Maria Carlsson 2005 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.