Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: nattward 84 träffar

Titel Författare År Språk
21 De förbindelser til en wärdig wandel, som wår uplysning af den christna läran ålägger osz, enfaldigt föreställde i en christelig högmässo-prädikan på annandag pingest, med tillämpning däraf i et tal til ungdomen, som första gången begeck - Herrans heliga nattward. Hållen i Söder Bärkes kyrka 1801, af Nils Dan. Weström ... På begäran i tidningarna til trycket lemnad. Götheborg, tryckt hos Samuel Norberg, 1801 Nils Daniel Weström 1801 Svenska
22 Fadren till sina begge äldsta barn, morgonen af den dag då de första gången skulle begå herrans nattward. Manuskript för wänner. Upsala, tryckt hos Em. Bruzelius. 1827 1827 Svenska
23 Uppmuntringstal, för barn, som skola begå Herrans högwärdiga nattward, första gången. Författadt af Anders Hylander ... Lund, 1804, tryckt hos profess. dokt. Joh. Lundblad, och på desz förlag Anders Hylander 1804 Svenska
24 Een liten vnderwijsning, huru Christet folk må warda förmanat til sacramentet eller wårs Herras Jesu Christi nattward. Doc. Mar. Lut. Vtsatt aff tydzkon på swensko L.P Martin Luther 1558 Svenska
25 Skrifte-tal, hållet i Götheborg för mördaren och sjöröfwaren Johan Anderszon Flatås, då han den 11 augusti 1824 begick Herrans heliga nattward, eller samma dag, som han afrättades wid Kärra gästgifwaregård. /På fleres begäran till trycket - utlemnadt af författaren./ Götheborg, tryckt hos L. Torbjörnszon, 1824. /På desz förlag 1824 Svenska
26 Nattwards-bok för ungdomen, i synnerhet för dem som första gången ärna begå Herrans heliga nattward. Författad af Jonas Wisén. Med kongl. maj:ts allernådigste privilegium. Stockholm, tryckt hos And. Jac. Nordström. =1-2. 1790-91.= Jonas Wisén 1790-1791 Svenska
27 Nattwards-bok för ungdomen, i synnerhet för dem som första gången ärna begå Herrans heliga nattward. Författad af Jonas Wisén. Med kongl. maj:ts allernådigste privilegium. Stockholm, tryckt hos And. Jac. Nordström. =1-2. 1790-91.= Del 1, Förra delen. Lagen och evangelium. 1790 Jonas Wisén 1790 Svenska
28 Nattwards-bok för ungdomen, i synnerhet för dem som första gången ärna begå Herrans heliga nattward. Författad af Jonas Wisén. Med kongl. maj:ts allernådigste privilegium. Stockholm, tryckt hos And. Jac. Nordström. =1-2. 1790-91.= Del 2, Senare delen. Bönen och sacramenterna. 1791 Jonas Wisén 1791 Svenska
29 Gudelig wälsignelse lyckelig begynnelse. Tå hans kongl. maj:t Friedrich then förste, Sweriges, Giöthes och Wändes &c. &c. &c. konung, offenteligen wid Swea-rikes ständers närwarande och lyckönskande, första resan, efter sitt anträde - til regementet, herrans heliga nattward anammade, som skiedde vthi Carlbergs kyrkio: med-fasto söndagen åhr 1720. Christ-enfaldeligen betrachtat, af ... Johan Possieth. I Stockholm, uti det Kongl. Boktryckeriet uplagd, åhr 1721 Johan Possieth 1721 Svenska
30 En christelig predikan om herrans nattward, samt desz wärdiga och owärdiga begående; hållen palm-söndagen år 1756 på konungsgården och landshöfdinge-residencet Mariæholm, i Leksbergs församling; och sedan den blifwit höggunstigt begärd - något omständeligare utförd, af Andreas Ol. Knös ... Stockholm, tryckt i P.J. Nyströms tryckeri, 1758 Andreas Knös 1758 Svenska
31 Wårs herras Jesu Christi aldraheligaste nattward, förestäld i tiugu-fyra betracktelser af m. Johan Rittmeyer. Af tyskan öfwersatt år 1720. Stockholm, uti kongl. tryckeriet uplagd, hos directeuren Joh. Henr. Werner, år 1723 Johann Rittmeyer 1723 Svenska
32 M: Georg Albrechtz, fordom superintendentens i Nördlingen, Andelige skrifte-spegel och communions-book, nyligen af tyska språket öfwersatt. Hwar i föredrages, huru wij syndare förr, uthi, samt efter skrifftermål och Herrans h. nattward - osz förehålla skole; med här hos följande, VII konung Dawidz boot-psalmer, någre ande-rijke böner och gudelige psalmer, brukelige wid detta dyra förehafwande. I Stockholm, tryckt och vplagd med egen bekostnad, vthaf Michaele Laurelio, : åhr 1715 Georg Albrecht 1715 Svenska
33 Guds nåde-rikes andeliga nattward, eller Uppbyggelig betraktelse öfwer psalm. Davids 22: v. 27. De elände skola äta, att de mätte warda. Öfwersättning. Christianstad, 1822. Tryckt uti hof-secreteraren F.F. Cedergréens boktryckeri 1822 Svenska
34 De trognas förening med Christo, medelst nattwardens wärdiga bruuk, i anledning af Pauli ord 1. Cor. c. X. v. 16. & 17. Effter högwyrdiga herren biskopens herr Johan Bilbergs, sampt ven: consistorii anordning, då den artikelen om Herrans - nattward äfwen afhandlades, på ett allmänt prästemöte, uti Strängnäs domkyrckia anno 1704. den 22. junii; wijsat, och nu effter mångas åstundan i trycket utgifwen af Gustaf Adolph Humble ... Strängnäs, tryckt af Jöns Rönberg Gustaf Adolf Humble 1705 Svenska
35 Christeligit tal, hållit til den ungdom, som efter föregångit offenteligit förhör, först gången skulle begå Herrans heliga nattward uti Skinskattebergs kyrka, midsommars dagen år 1775. Af Lars Kraft ... Wästerås, tryckt på Johan Laur - Horrns, kongl. gymn. och consist. boktr. bekostnad, 1776 Lars Kraft 1776 Svenska
36 Bitter tåre- och sööt tröst-kiälla, uppsprungen af lagen och evangelio. Thet är: En fullkomlig bot- bättrings- och communion-bok, uti hwilken en arm syndare sina synder högeligen begråter, och sig af sin Jesu och hans hög-trösteliga - nattward hjerteligen frögdar; förmedelst utwalde böner och hiärte-suckningar. Öpnad af m. Salomon Liscovio, och nu af tyskan öfwersatt. Med kongl. maj:tz allern: privilegio. Stockholm, tryckt af Julius G. Matthiæ, åhr 1706 Salomon Liscovius 1706 Svenska
37 Bitter tåre- och sööt tröst-kiälla, vppsprungen af lagen och evangelio. Thet är: En fullkomlig boot- bättrings- och communion-book, vti hwilken en arm syndare sina synder högeligen begråter, och sigh af sin Jesu och hans hög-trösteliga - nattward hierteeligen frögdar; förmedelst vtwalde böner och hierte-suckningar. Öpnad af m. Salomon Liscovio, och nu af tyskan öfwersatt. Med kongl. maj:tz allern: privilegio. Stockholm, tryckt af Julius G. Matthiæ. Åhr 1712 Salomon Liscovius 1712 Svenska
38 Guds nåde-rikes andeliga nattward, eller Upbyggelig betraktelse öfwer psalm. Davids 22. v. 27. De elände skola äta, at the mätte warda. Öfwersätning. Tredje och förbätrade uplagan. Lund 1793. Trykt hos prof. Joh. Lundblad 1793 Svenska
39 Frågor för ungdomen, som första gången skulle begå Herrans nattward. Jämte et bihang af lefnadsreglor, särdeles för ungdomen, som träder in i werlden, meddelade af Eliseus Winding ... Tredje förbättrade uplagan. Lund 1794. Trykt hos - prof. Joh. Lundblad, och på desz förlag Elisaeus Winding 1794 Svenska
40 En christelig predikan, hållen den 10 april 1772, då deras majestäter, första gången efter tilträdet af regementet, begingo Herrans högwärdiga nattward, i kongl. slotts-kyrkan, af d. Carl Magnus Wrangel ... Stockholm, tryckt i kongl - tryckeriet hos Henric Fougt, 1773. Stora Nygatan, huset n:o 104 Carl Magnus Wrangel 1773 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.