Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: döf* 170 träffar

Titel Författare År Språk
161 Riksens höglofl. ständers allmänna beswärs- och economie- utskotts betänkande, angående det af protocolls-secreteraren Borg stiftade institut för blinde, döfstumme och swagsinte; jemte det i detta ämne hos utskottet hållne protocoll - Stockholm, tryckt hos Henrik Andersson Nordström, 1809 1809 Svenska
162 Tal då konungens trotjenare, protokolls-sekreteraren, stiftaren och föreståndaren vid Institutet för blinda och döfstumma samt riddaren af Kongl. Maj:ts Wasa-orden, herr Per Aron Borg jordfästades i Hedvig Eleonorae kyrka den 30 april 1839 Mårten Bergvall 1839 Svenska
163-164 Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1890, Tredje och sista afdelningen: Folkmängden församlingsvis åren 1860-1890; folkmängden år 1890 efter kön, ålder, civilstånd, hushåll, födelseort, stamskilnad och yrken; antalet sinnessjuke, döfstumme och blinde; frånvarande personer och qvarstående obefintlige; dödlighets- och lifslängdstabeller för åren 1881-1890 (flera utgåvor) 1895 Svenska
165 Til hennes majestät drottningen, i anledning af des höga närvaro vid den, med eleverne i institutet för blinde och döfstumme hållna offenteliga examen, på stora bourse-salen, den 5 julii 1809./(G. Snoilsky.) Stockholm, tryckt i kongl. tryckeriet, 1809 Gustaf Adolf Snoilsky 1809 Svenska
166 Ägtenskaps-ståndet, betraktat på des moraliska och physiska sida. Uti twänne delar. Öfwersatt på swenska. Med kongl. maj:ts allernåd. privilegium. Stockholm, tryckt hos Anders Jac. Nordström. =1-2. 1775.= Del 2, Andra delen. Innehållande: mannens och qwinnans naturliga beskaffenhet och förhållande uti ägtenskaps-ståndet, af herr de Lignac. Öfwersatt ifrån fransyskan. Som handlar om: temperamenterne, ogifta ståndets skadlighet, : medlen til at döfwa kärleken, medlen til at upreta kärleken, oförmögenheten, förmögenhetens intygande, och ofrugtsamheten. 1775. 182 s 1775 Okänt
167 Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år .. 1911 Samling 2 Afd. 2 Bd 6, Kommittébetänkanden och förslag 1911 Svenska
168 Almanack för skottåret efter frälsarens Christi födelse 1892. Till Stockholms horisont belägen wid 59 grad. 20 1/2 min. polhöjd. Efter h. kongl. maj:ts nådigste stadgande, med uteslutande privilegium, utgifwen af desz wetenskaps-academi. Stockholm, P. A. Norstedt & söner. 1891 1891 Svenska
169 Till åtlydnad af stadgandet i 17:de § 5 mom. af Kongl. Maj:ts den 19 juni 1846 utfärdade förnyade nådiga reglemente för Allmänna institutet för döfstumma och blinda, böra angående den blinde, för hvilken plats såsom elev vid institutet sökes, nedanstående frågor, vigtiga för kännedomen af de förhållanden, hvarunder denne ditintills sig befunnit och nödvändiga för dess fysiska behandling, samt moraliska, intellectuella och techniska utbildning, noga och samvetsgrant, efter inhämtad upplysning af den blindes föräldrar eller målsman, medelst skriftlig anteckning besvaras af församlingens pastor 184- Svenska
170 Det andra Joh. von Hoorns bref, til den edle och höglärde doctorn, anatomiæ professorn ... Magnus Bromell, hwaruthi det, uti förra brefwet, oafgiorda twifwelsmålet: om corruption, eller rötan, kan komma ett döfödt barns lunga at flyta; genom många ther öfwer giorda prof, aldeles förkastas; och ther emot fast ställes: at barnet, hwars lunga flyter, är lefwandes hijt til werlden födt. Som ock: hwad orsaken är: at en drunknader krop siunker, och någon tijd ther effter, åter upflyter igen. Samt: om ett omogit barns tecken. Stockholm, tryckt hos Joh. L. Horrn, kongl. antiq. archiv. boktr. åhr 1720 Johan von Hoorn 1720 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.