Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: sundius 196 träffar

Titel Författare År Språk
41 Lik-predikan öfwer högwälborna fru friherrinnan Gustava Johanna de Delwig, född Hamilton, wid desz begrafning i Harlösa kyrka d. 28 augusti 1805, hållen af Nils Johan Sundius ... Lund 1805. Tryckt hos profeszorn, dokt. Joh. Lundblad, och på desz förlag Nils Johan Sundius 1805 Svenska
42 Tal, hållet i Ljusdals kyrka den 2 october 1785. Då de ifrån Stockholm ankomne barnhus-barn til foster-föräldrar öfwerlemnades. Af P. Ol. Sundius. ... Stockholm, tryckt hos Peter Heszelberg, 1785 Per Sundius 1785 Svenska
43 Läro-bok i christendomen, lämpad efter doct. Lutheri mindre cateches af Nils Joh. Sundius ... Andra upplagan. Christianstad 1823. Tryckt uti hof-secret. Cedergréens boktryckeri Nils Johan Sundius 1823 Svenska
44 Inaugurationem ... Jonæ Sundel, eliquentio professore regio Johannes L. Sundius 1658 Latin
45 Tal wid skriftermål, innehållande nödiga ärindringar för nattwards-gäster. I wälmening til upbyggelse utgifne af Nils Johan Sundius ... Lund 1794. Trykt hos prof. Joh. Lundblad Nils Johan Sundius 1794 Svenska
46 Några ord vid theologiæ doctoren, prosten och kyrkoherden herr Johan Bernhard Wolffs jordfästning i Carlskronas tyska kyrka den 11 maj 1821, af mag. M. Sundius ... Carlskrona, 1821. Tryckt i kongl. amiralitets boktryckeriet, hos enkefru - B.U. Gyllenskepp Matthias Sundius 1821 Svenska
47 Guds nåd emot sina barn, när han ofta hastar med deras bortgång ur tiden, förestäld uti en lik- prädikan öfwer dygdädla jungfrun Ebba Maria Finerus, enda doter af frälse-inspectoren ... Hans Petter Finerus, wid desz begrafning i Harlösa kyrka den 20 april 1792. Af Nils Johan Sundius ... Lund, trykt hos prof. Joh. Lundblad Nils Johan Sundius 1792 Svenska
48 Tå hans kongl. höghet, Sweriges rikes utkorade arf-furste, hertig Adolph Fredrich hölt sit första intog uti Westerås then 10. februarii 1744. framgafs följande i underdånighet af Andr. Petr. Sundius. Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet - hos directeuren Pet. Momma Andreas Sundius 1744 Svenska
49 Tal vid prostinnan Magdalena Elisabeth Corvins, född Sonnberg begrafning i Ljungby kyrka den 18 julii 1809. Af Nils Johan Sundius ... Christianstad 1809. Tryckt hos F.F. Cedergreen Nils Johan Sundius 1809 Svenska
50 Samling af predikningar och åminnelse-tal Nils Johan Sundius 1831 Svenska
51 Tal vid framlidne Konungens trotjenare, commissarien uti Kongl. Maj:ts och rikets högloflige kammar-rätt högädle herr Casten Aulins begrafning i Åhus kyrka den 7 maj 1819 Nils Johan Sundius 1819 Svenska
52 Konungens tromann, biskopen öfver Lunds stift ... Petri Muncks förnämste lefnadsomständigheter Nils Johan Sundius 1803 Svenska
53 Lille Pers dröm Sigrid Sundius-Dahlström 1919 Svenska
54 Elproduktionen och miljön Sven Sundius 1968 Svenska
55-56 Energi - en skrift om energiproduktionen och miljön (flera utgåvor) Sven Sundius 1974 Svenska
57 Försök til en kort och grundelig förklaring öfwer de årlige helgedagars ewangelier, jämte bifogade utkast til predikningar öfwer de samma, til unge prästers tjenst af Nils Johan Sundius ... =1-3. 1796-1818.= Nils Johan Sundius 1796-1818 Svenska
58 Försök til en kort och grundelig förklaring öfwer de årlige helgedagars ewangelier, jämte bifogade utkast til predikningar öfwer de samma, til unge prästers tjenst af Nils Johan Sundius ... =1-3. 1796-1818.= Del 1, Lund 1796. Tryckt hos prof. Joh. Lundblad. 8:o. 08 , 206 s. =(s. 205/06 blank)= Nils Johan Sundius 1796 Okänt
59 Försök til en kort och grundelig förklaring öfwer de årlige helgedagars ewangelier, jämte bifogade utkast til predikningar öfwer de samma, til unge prästers tjenst af Nils Johan Sundius ... =1-3. 1796-1818.= Del 2, Andra delen. Lund 1805. Tryckt hos professorn, doktor Joh. Lundblad, och på desz förlag. 254 s Nils Johan Sundius 1805 Okänt
60 Försök til en kort och grundelig förklaring öfwer de årlige helgedagars ewangelier, jämte bifogade utkast til predikningar öfwer de samma, til unge prästers tjenst af Nils Johan Sundius ... =1-3. 1796-1818.= Del 3, Tredje delen. Christianstad, 1818. Tryckt hos hof- secreteraren Fredr. F. Cedergréen. 02 , 306 s Nils Johan Sundius 1818 Okänt

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.