Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: hesselgren 351 träffar

Titel Författare År Språk
301 Dictionnaire des voyages, contenant ce qu'il y a de plus remarquable, de plus utile, & de mieux avéré, dans les pays où les voyageurs ont pénétré: touchant leur situation, leur étendue, leurs limites, leur climat, leur terroir, leurs productions, leurs principales villes, &c. avec les moeurs et les usages des habitans ... par Vincent, curé de Quincey, près de Nogent-Sur-Seine Tome premier-quartième 1773-1774 Franska
302 Dissertatio historica de variatione limitum imperii Svio-Gothici. Quam suffrag. ampl. fac. phil. sub moderamine mag. Erici M. Fant ... exhibet Matthias Hesselgren, Uplandus. In audit. Gust. maj. d. 18 Nov. 1789. H. a. m. s Eric Michael Fant 1789 Latin
303 En godh endelycht: eller en liten andeligh calender, hwilken een Nathanael wil bära hoos sigh, och offta see vthi: hwar medh iagh meenar betrachtelser om döden Olof Swensson Lemwijk 1672 Svenska
304 Safft aff cederträerne på Libanon: hwar igenom förstååes sinn-rijke och sött-flytande betrachtelser öfwer åthskillige, the grundigste och diup-sinnigeste, then helige skriffts sententier, genom Gudz anda författade och sammanskrifne aff Oloff Swenszon Lemwig. ... Then förste books förste deel Olof Swensson Lemwijk 1672 Svenska
305 Ett godt gifftermåål: eller honing för hwar Jonathan: hwar medh förståås nyttige och nöd-wändige betrachtelser för allom them som antingen äro, eller tänckia at blifwa ächtafolck, skrefne vthi engelske språket aff then diupsinnige och grund-lärde mannen m. Henry Schmith. Men nu medh kännelig förbätring och tillägning ther vtaff vthsatte aff Oloff Swenszon Lemwig Henry Smith 1672 Svenska
306 Cogitationes philologicae, de usu accentuum Ebraicorum; quarum partem II:em, com consensu ... publico bonorum examini modeste submittunt, auctor Johannes Ihre, ... et respondens ... Ericus Hesselgren, ... Stockholmiensis. In auditor. Gustav. majori, d. Maji, An. MDCCXXXVII. Horis ante meridiem solitis Johan Ihre 1737 Latin
307 Chronologiam mnemonicam dissertatione graduali breviter delineatam, cum consensu amplissimæ, in acad. Vpsaliensi, facultatis philosophicæ, præside ... Olavo Celsio ... publicæ eruditorum censuræ, qua decet modestia, subjicit, Johannes N. Hesselgren, Dalia Wermlandus. Ad d. X Martii, MDCCXVI. in audit. Gust. majori Olof Celsius 1716 Latin
308 Berättelse om Francisci Spiræ märkwärdiga lefwerne, och desz, sedan han för timeliga afsigters skull offenteligen afswurit den ärkända lutherska evangeliska läran, bedröfweliga ändalykt. På bokhandl. David Segerdahls bekostnad. Upsala - tryckt hos Johan Edman, kongl. acad. boktr. år 1775 1775 Svenska
309 Mag. Christian Langhansens Fyratio passions betraktelser, för barn och andra enfaldiga christna, hwarutinnan hela Christi lidandes och döds historia genom frågor oh swar kortteligen förklaras, samt the af hwart och et stycke flytande - lärdomar, til upbyggelse i tro och gudaktighet, kort och enfaldigt föreställas. Ifrån tyska språket öfwersatte. Upsala, tryckte på egen bekostnad af Johan Edman, kongl. acad. boktryckare, år 1774 Christian Langhansen 1774 Svenska
310 Kirchen Postilla das ist: Auslegung der Episteln vnd Euangelien, an Sontagen und fürnemesten Festen, durchs gantze Jar ... Doct. Mart. Luth Martin Luther 1584 Tyska
311 Oratio in memoriam auspicatissimæ insitionis variolarum, qua sacr. reg. celsitudinum, principum serenissimorum, principis regni successoris Gustavi, augstæque tori sociæ, Sophiæ Magdalenæ, principum item hereditariorum, Caroli et Frederici - Adolphi, regiæque principis Sophiæ Albertinæ, valetudini ac vitæ, per Dei gratiam, quam optime prospectum fuit, d. XVIII. apr. in æde carolina, camenarum Upsaliensium nomine, habita a Jona Sidrén ... Upsaliæ, apud Joh. Edman, reg. acad. : typograph Jonas Sidrén 1769 Latin
312 Patronis litterarum, hospitibus, nec non patribus civibusque utriusque societatis, academicæ et urbicæ, regiæ Upsaliensis Academiæ rector Carolus Fred. Georgii ... s. p. d Carl Fredrik Georgii 1775 Latin
313 Dissertatio academica exsecutionem esse speculum decretorum divinorum ostendens, quam ... sub praesidio mag. Olavi Hervech ... candidæ lectorum disquisitioni committit Johannes Joh. Rundberg gothlandus. In auditorio Carolino majori, horis ant. m. solitis die XII. julii anno MDCCLXXVII Olov Adamsson Herwech 1777 Latin
314 Dissertatio philosophica, de eo quod physicum est in recentiorum cosmologia generali, quam ... publico examini modeste committunt, auctor Olavus Herwech Adamsson, ... et respondens Johannes Fredrichsson, Philipstadio-Vermelandi, In Audit. Carol. Maj. die XXI Aprilis, anni MDCCL. Horis ante meridiem solitis Olov Adamsson Herwech 1750 Latin
315 Dissertatio philosophica, de præstantia studii historici naturæ, quam ... publico examini modeste submittunt Olavus Herwech Adamsson ... et Jonas Holm, Ostrobotniensis, in auditorio Carol. maj. die XII. junii anni MDCCLII Olov Adamsson Herwech 1752 Latin
316 Dissertatio philosophica, disquirens de modo, quo optime adquiri possit habitus bene cogitandi, qvam ... publico examini modeste submittunt, auctor Olavus Herwech Adamsson ... et respondens ... Nicolaus Hellborg Ericsson, Fierdhundrensis. In auditorio Carol. majori, die VIII. junii anno MDCCLIII Olov Adamsson Herwech 1753 Latin
317 Dissertatio philosophica, sistens vindicias sententiæ Wallerianæ de essentia animæ, quam ... publicæ disquisit. modeste submittunt, Olavus Herwech Adamsson ... et ... Nathanael Fjellström westerbotniensis, in auditorio Carol. maj. ad d. XIV. febr. anni MDCCLXVII Olov Adamsson Herwech 1767 Latin
318 Dissertationis academicæ, de Genesi lingvæ Svecanæ, partem primam, ... Publico examini modeste submittunt auctor, Daniel Herweghr, ... et respondens, Andreas Levin, Vermelandus, in audit. Carol. maj. d. 12 Jun. anni MDCCXLVII. Horis ante meridiem solitis Daniel Herweghr 1747 Latin
319 In librum qui Joelis nomine inscribitur Veteris Testamenti brevis commentatio ... praeside Jona Frederico Hesse ... pro gradu philosophico P.P. auctor Otto Ferdinandus Myrberg Gothoburgensis stip. aer. pub. In auditorio Gustaviano die XIII junii MDCCCLI Jonas Fredrik Hesse 1851 Latin
320 Vaticinium Malachiae Suethice cum aliquot observationibus, quod ... praeside mag. Jona Frederico Hesse ... pro gradu philosophico p.p. auctor Petrus Holmér Smolandus. In auditorio Gustaviano die III junii MDCCCLIV h.a.m.s Jonas Fredrik Hesse 1854 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.