Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Tor-Björn Larsson 18 träffar

Titel Författare År Språk
1 Slagugglans Strix uralensis boplats- och biotopval inom södra delen av utbredningsområdet i Sverige Ingemar Ahlén 1972 Svenska
2-3 Biodiversity evaluation tools for European forests (flera utgåvor) 2001 Engelska
4 Ecological nature conservation in Sweden 1990 Engelska
5 Försök med avskräckande medel mot smågnagarangrepp på plantor och frön inom skogsbruket - Examinations of repellents against small rodent attacks on seedlings and seed in forestry Lennart Hansson 1975 Svenska
6 Smågnagarskador i svenskt skogsbruk under 1970-talet - Small rodent damage in Swedish forestry during 1971-79 Lennart Hansson 1980 Svenska
7 Bestånd och skadegörelse av smågnagare i skogskulturer - Small rodent population and damage in forest regenerations Tor-Björn Larsson 1976 Svenska
8 Laboratorieförsök med angrepp på trädplantor av åkersork, Microtus agrestis (L.) och skogssork, Clethrionomys glareolus (Schreb.) - Damage to forest seedlings caused by the voles Microtus agrestis (L.) and Clethrionomys glareolus (Schreb.) under laboratory conditions Tor-Björn Larsson 1975 Svenska
9 Mångfaldens mysterier - forskning om biologisk mångfald Tor-Björn Larsson 1995 Svenska
10 Populationsdynamik hos skogssork, Clethrionomys glareolus (Schreb.), gråsiding, Clethrionomys rufocanus (Sund.) och åkersork, Microtus agrestis (L.), under gnagarcykeln 1972-1975 i Jämtland och Västerbotten - Population dynamics of the voles Clethrionomys glareolus (Schreb.), Clethrionomys rufocanus (Sund.) and Microtus agrestis (L.), collected during the period 1972-1975 in Jämtland and Västerbotten, northern Sweden Tor-Björn Larsson 1976 Svenska
11 Skogliga markbearbetningsmetoders inflytande på bestånd och skadegörelse av smågnagare - The influence of forest regeneration measures on the abundance and damage caused by small rodents Tor-Björn Larsson 1975 Svenska
12 Smågnagarförekomst på hyggen i Jämtland i relation till biotopstrukturer - Small rodent population on forest regeneration areas in Jämtland, north Sweden in relation to habitat variables Tor-Björn Larsson 1976 Svenska
13 Smågnagarskador i svenskt skogsbruk 1972-1975 - Small rodent damage in Swedish forestry 1972-1975 Tor-Björn Larsson 1976 Svenska
14 Smågnagarskador på skogskulturer i Sverige 1900-1970 Tor-Björn Larsson 1973 Svenska
15 Utökad viltstatistik - behov och insamling Tor-Björn Larsson 1985 Svenska
16 Vole diet on experimentally managed afforestation areas in northern Sweden - Sorkarnas födoval på experimentellt anlagda skogsplanteringar på åkermark i norra Sverige Tor-Björn Larsson 1976 Engelska
17 Mål för naturvården - en strategi för bevarandet av den biologiska mångfalden 1992 Svenska
18 Understanding biodiversity - a research agenda prepared by the European working group on research and biodiversity (EWGRB) 1998 Engelska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.