Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: sundius 203 träffar

Titel Författare År Språk
21 Atomkraften och våra vattendrag Sven Sundius 1957 Svenska
22 Dissertatio theologica de angelis in genere & specie quam sub auspiciis supremi numinis ex decreto d:ni doct. Andreæ Rydelii Scan. & Bleking. episcopi reverendissimi atque ... in anniversaria synodo d. 6. & 7. mens. Jul. an. MDCCXXXVI. Publico examini modeste subjiciet præses Cornelius Faxe ... respondentibus plur. reverendis viris d:no Johannne Sundio past. i Allerum & Flenninge. D:no Magno Sundio past. in Ifwetofta. D.no Magno sundio past. in Herrestad & Borrige Cornelius Faxe 1736 Latin
23 Kungörelse 1831 Svenska
24 Tabell öfver de bästa och förmånligaste sorter köksväxter, uppstälda efter deras varaktighet och odlingssätt - Bihang till Lärokurs i trädgårdsodling Agathon Sundius 1883 Svenska
25 Svar genom justitiekanslersembetet till magistraten i Eskilstuna och landshöfdinge-embetet i Södermanlands län Herman Sundius 1906 Svenska
26 Oraio parentalis in funere... Andreae Kalsenii... proximo ab exsequiis die sc.20 febr. A.1751... in auditorio majori Arosiae habita Johan Sundius s.a Latin
27 Konungens troman, biskopen öfwer Lunds stift, karolinska akademiens pro-kansler ... Petri Muncks förnämste lefnadsomständigheter, sammandragne af Nils Johan Sundius ... Lund, 1803. Tryckt hos direktören Christian Fr. Berling Nils Johan Sundius 1803 Svenska
28 Predikningar af Nils Johan Sundius ... Christianstad. Tryckte hos hof-secreteraren Fr. F. Cedergréen. =1-2. 1814-16.= Nils Johan Sundius 1814-1816 Svenska
29 Predikningar af Nils Johan Sundius ... Christianstad. Tryckte hos hof-secreteraren Fr. F. Cedergréen. =1-2. 1814-16.= Del 1, 1814. 04 , 288 s. =(s. 286-88 opag.).= Nils Johan Sundius 1814 Okänt
30 Predikningar af Nils Johan Sundius ... Christianstad. Tryckte hos hof-secreteraren Fr. F. Cedergréen. =1-2. 1814-16.= Del 2, Andra samlingen. 1816. 08 , 340 s Nils Johan Sundius 1816 Okänt
31 Tal vid theologiæ doctoren, härads-prosten ... Wilh. Magnus Gyllenskepps jordfästning i Rödeby kyrka d. 18 januarii 1820, af mag. M. Sundius ... Carlskrona 1820, tryckt i kongl. am:ts boktryckeriet, hos majoren och ridd. Svinhufvuds enka Matthias Sundius 1820 Svenska
32 Sommar i Lappland Sigrid Sundius-Beckman 1950 Svenska
33 Lik-predikan öfwer kammarherrinnan och friherrinnan ... Maria Gustava von Schwerin född Trolle då hon tillika med desz äldsta dotter ... Ebba Magdalena von Schwerin begrofwos i Harlösa kyrka d. 20 decemb. 1806 hållen af Nils Johan Sundius - ... Lund 1807. Tryckt hos profeszorn, dokt. Joh. Lundblad Nils Johan Sundius 1807 Svenska
34 Tal i anledning af jubel-festen, hållit i Christianstad den 7 martii 1793 af mag. Matthias Sundius ... Lund, tryckt hos direct. C.F. Berling Matthias Sundius 1793 Svenska
35 Tal vid framlidne konungens trotjenare, commissarien uti kongl. maj:ts och rikets högloflige kammar- rätt ... Casten Aulins begrafning i Åhus kyrka den 7 maj 1819 af Nils Johan Sundius ... Christianstad 1819. Tryckt uti hof-secreteraren - F.F. Cedergréens boktryckeri Nils Johan Sundius 1819 Svenska
36 Några ord till allmänheten angående sammanbindningsbanan genom Stockholm Peter Georg Sundius 1863 Svenska
37 Beskrifning öfver den af P.G.Sundius år 1873 upprättade och af stadsfullmäktige gillade kartan för reglering och utvidgning af Sundsvalls stad Peter Georg Sundius 1873 Svenska
38 Tal öfver konungens högst betrodde man en af rikets herrar ... Arvid Fredrich Kurck, hållet vid dess jordfästning i Kjellstorps kyrka d. 16 junii 1810. Af Nils Johan Sundius. ... Christianstad. Tryckt hos F.F. Cedergreen, 1810 Nils Johan Sundius 1810 Svenska
39 Stockholms lotsplats 300 år - 1693-1993 Carl-Gustaf L. Sundius 1993 Svenska
40 Läro-bok i christendomen, lämpad efter doct. Lutheri mindre cateches af Nils Joh. Sundius ... Lund 1800. Trykt hos profeszor Johan Lundblad Nils Johan Sundius 1800 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.