Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Peter Warnmark 40 träffar

Titel Författare År Språk
1-2 Then swänske Ulysses eller En nyttig rese-book: innehållandes christeliga och andächtiga böner för the wäg- och siö-farande, med doct. Avenarij morgon- och affton-signelser; som ock några gudeliga psalmer - tillijka med en wäg-wijsare öfwer Swerige och ther under liggiande provincier, i wällmening til theras resas så begynnande, fortfrämjande, som ock ändande inrättadt af Gudz ordz aldraringaste arbetare ... Peter Ol. Warnmarck. Cum gratia & privilegio s.r.m. I Götheborg, : tryckt hos Zacharias Hagemann åhr 1709 (flera utgåvor) Peter Warnmark 1709 Svenska
3 Samlade vitterhetsarbeten af svenska författare från Stjernhjelm till Dalin 13 1870 Svenska
4 En andelig Frögd afmålat uthi en Nyåhrs-Wijsa till ingående åhr efter wårs Herres och Frellsares Jesu Christi milderijka födelse 1686 Peter Warnmark 1686 Svenska
5 The christnas andeliga kiöpenskap, innehållandes 5 kiöpmäns reglor, som hwar och en rättsinnig Herrans Jesu ledamot utj hans strjdande församling öfwa och bruka skal, så framt then samma utj hans triumpherande församling komma will - gudeligen i pennan inrättadt, och förmodeligen til alla christne siälars nytta och hugnadt framfördt af Gudz ordz owärdige tienare ... Peter Ol. Warnmark. I Götheborg, tryckt hos Zacharias Hagemann med hans egen bekostnad åhr 1705, och : finnes hos honom til kiöps Peter Warnmark 1705 Svenska
6 The christnas andeliga kiöpenskap, innehållandes fem kiöpmäns-reglor, som hwar och en rättsinnig Herrans Jesu ledamot vti hans stridande församling öfwa och bruka skal, så framt then samma vti hans triumpherande församling komma wil - gudeligen i pennan inrättadt, och förmodeligen til alla christne siälars nytta och hugnadt framfördt af Guds ords owärdige tienare ... Peter Ol. Warnmark. Vplagdt af bokbindaren Erich Algren. Och finnes hos honom til kiöps. Götheborg, : tryckt hos Immanuel Smitt, kongl. gymnasii boktryckare åhr 1739 Peter Warnmark 1739 Svenska
7 Communions-suckar, at upsända til Gud then aldrahögste, tå man wil gå til skriftermål, efter hållit skriftermål, förr än man träder fram til altaret, och efter begången herrans högwärdige nattward; på thet man med andacht til skriftermål sig infinna: och syndernas förlåtelse bekomma må: blifwa en wärdig herrans bordgäst: och genom Guds nåd beflita sig om en ny hörsamhet uti alt sitt lefwerne. Alla bedröfwade och ångerfulle siälar, til tro- och hiert-styrckning, upbyggelse och fördelachtighet utgutne af salig Peter Ol. Warnmark Peter Warnmark 1752 Svenska
8 Communions-suckar, at vpsända til Gud then aldrahögste, tå man wil gå til skriftermål, efter hållit skriftermål, förr än man träder fram til altaret, och efter begången herrans högwärdige nattward; på thet man med andacht til skriftermål - sig infinna: och syndernas förlåtelse bekomma må: blifwa en wärdig herrans bordgäst: och genom Guds nåd beflita sig om en ny hörsamhet vti alt sitt lefwerne. Alla bedröfwade och ångerfulle siälar, til tro- och hiert- styrckning, vpbyggelse : och fördelachtighet vtgutne af salig Peter Ol. Warnmark. Vplagd af Joh. G. Lange, sen. Götheborg, tryckt hos Joh. G. Lange, jun. kongl. privil. boktryckare. Åhr 1749 Peter Warnmark 1749 Svenska
9 Comunions suckar, at upsända till Gud then aldrahögste tå mann will gå till skrifftermål, efter hållit skrifftermål, förr än man träder fram till altare, och efter begången herrans högwärdige nattward: på thet man med andacht till skrifftermål - sig infinna: och syndernas förlåtelse bekoma må: blifwa en wärdig herrans bordgäst: och genom Gudz nåd beflita sig om en ny hörsamhet uti alt sitt lefwerne; alla bedröfwade och ångerfulle siälar, till tro- och hiert-styrckning, upbyggelse : och fördelachtighet utgutne af Gudz ordz aldraringaste tienare ... Peter Ol. Warnmarck. Götheborg, tryckte hos Zacharias Hagemann 1706 Peter Warnmark 1706 Svenska
10 Comunions suckar, at vpsända til Gud then aldrahögste tå man wil gå til skrifftermål, efter hållit skrifftermål, förr än man träder fram til altaret, och efter begången Herrans högwärdige nattward: på thet man med andacht til skrifftermål - sig infinna: och syndernas förlåtelse bekomma må: blifwa en wärdig Herrans bordgäst: och genom Guds nåd beflita sig om en ny hörsamhet vti alt sitt lefwerne. Alla bedröfwade och ångerfulle siälar, til tro- och hiert-styrckning, vpbyggelse : och fördelachtighet. Vtgutne af salig Peter Ol. Warnmark. Götheborg, tryckt hos Immanuel Smitt, kongl. gymnasii boktryckaren åhr 1739 Peter Warnmark 1739 Svenska
11 Hiertatz altar, hwar uppå offras botfärdiga böner, ymniga tårar, bewekliga sukkar, gudeliga lofsånger; dem til tiänst, som en himmelsk förnöijelse med andakt åstunda Peter Warnmark 1693 Svenska
12 Ett kortt tal om de utwalda siälars glädie, ok de fördömda siälars plågor Peter Warnmark 1686 Svenska
13-14 Parnassi grönskande blomster-wall: thet är några poëtiska infällen, tjd efter annan, them til tienst och willighet, som rjm-konsten hålla uti wärde; planterad af ... Peter Ol. Warnmarck. Götheborg, tryckt hos Zacharias Hagemann åhr - 1709 (flera utgåvor) Peter Warnmark 1709 Svenska
15 Petter Olofson Warnmarks, Vermel. Epigrammata, eller Öfwerskrifter Peter Warnmark 1688 Svenska
16 Petter Olufson Warnmarkz, Vermel. Tuktespegel Peter Warnmark 1687 Svenska
17 Ett rett sinnigt Gudz barns bedie-timar, om hwad för nödwändiga ting thet sin herra Gud bedia skal, så länge thet hafwer sitt wandringz lopp i thenna werldens tåre-dal; til sin siäls och alla gudfruchtiga siälars ro och förnöijelse framstälta - och vti dagzliuset meddelta. Igenom Gudz ordz owerdige tienare ... Peter Ol: Warnmarck. Skara, tryckt hos kongl. gymnas. boktr. Herm. A. Möller Peter Warnmark 1717 1734 Svenska
18 Ett rett sinnigt Gudz barns song-timar, dageligen at bruka Gudi them alrahögsta til skyldigst ähro, lof och pris, sine siäl til merkelig nytto och förkofring vti alla christeliga dygder; genom Gudz nådz och andas krafftige medarbetande - sammanfattade, och i dagzliuset vtgifne af ... Peter Ol: Warnmark, ! Skara, tryckt hos kongl. gymnas. boktr. Herm. A. Möller Peter Warnmark 1717 1734 Svenska
19 Ett rett sinnigt Gudz barns sång-timar, dageligen at bruka. Gudi them alrahögsta til skyldigst ähro, lof och pris, sine siäl til merkelig nytto och förkofring vti alla christeliga dygder; genom Gudz nådz och andas krafftige medarbetande - sammanfattade, och i dagzliuset vtgifne. Af ... Peter Ol: Warnmark. Skara, tryckt hos kongl. gymnas. boktr. Herm. A. Möller Peter Warnmark 1717 1734 Svenska
20 Ett rettsinnigt Gudz barns bedie-timar, om hwad för nödwendiga ting thet sin herra Gud bedia skal, så lenge thet hafwer sitt wandringslopp i thenna werldens tåre-dahl; til sin siäls och alla gudfruchtiga siälars ro och förnöijelse framstelte - och vti dagsliuset meddelte, igenom Gudz ordz owerdiga tienare ... Peter Ol. Warnmarck. Skara, tryckt hos directeuren Herman Arnold Moeller, kongl. priv. boktr. år 1750 Peter Warnmark 1750 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.